Dr. Gorter bezoekt Beirut (Libanon) voor een derde maal van 22 tot 26 oktober 2005

Dr. Gorter bezoekt Beirut (Libanon) voor een derde maal van 22 tot 26 oktober 2005

Op verzoek van een aantal artsen en de premier van Libanon, Dr. Fouad Senioura, bezocht Prof.Dr. Robert Gorter nu voor de derde keer Libanon. Eigenlijk was dit bezoek al veel eerder gepland, maar door de moord op de vorige premier en de daaropvolgende roerige tijden in verband met de vervroegde verkiezingen is het bezoek een half jaar uitgesteld.

 

Het lag in de bedoeling van Prof.Dr. Gorter om in Libanon een vergelijkbaar Centrum voor Oncologie op te starten als reeds in Keulen en Istanbul is gerealiseerd, zodat kankerpatiënten in Libanon en aangrenzende landen gemakkelijker toegang zouden hebben tot een behandeling met dendritische cellen, LAK-cellen, stamcellen en het NewCastle Disease Virus, gekweekt op een variëteit aan soorten kankercellen, met andere woorden: om in Libanon een derde ‘Cologne Model’ kliniek op te starten.

 

Bovendien werd door dr. Gorter een geheel nieuw project voorgesteld, een die zowel politieke, sociaal-economische, als financiële gevolgen met zich mee zou brengen. Door deze nieuwe benadering zouden duizenden nieuwe banen gecreëerd worden in een deel van Libanon, dat economisch het zwakste er voor staat. Vanwege de politieke gevoeligheid van dit onderwerp kunnen we hier echter nog niet dieper op ingaan.

Op het programma voor dit derde bezoek aan Libanon stonden veel belangrijke ontmoetingen:

 • een gesprek met de premier in het paleis te Beirut;
 • een interview op de Nationale Libanese Televisie;
 • gesprekken bij het Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek in Beirut;
 • een gesprek met de Voorzitter van de Libanese Orde van Geneesheren en met de Voorzitter van de Orde der Geneeskunde en Fysiologie van de Universiteit van Beirut;
 • een gesprek met specialisten op het gebied van Technologie, Educatie en Voedingsleer, die op prime time een televisieprogramma presenteren;
 • gesprekken met de vice-president en stafleden van de Notre Dame University in Beirut om samenwerking te bewerkstelligen op diverse gebieden met de Universiteit/Dendrimun te Istanbul (Turkije) en studies te stroomlijnen met het door Prof.Dr. Gorter reeds opgezette Long Distance Learning Program.

Het geplande gesprek met de Deken van de French Holy Spirit University Medical School in Beirut werd uitgesteld, evenals het geplande gesprek met de Libanons president, Emile la Houd. Beide afspraken zijn doorgeschoven naar december 2005.

 1. Gesprek met de premier van Libanon in het paleis te Beirut

Hoewel er een spoedberaad tussen de premier en de Duitse ambassadeur was over het Verenigde Naties-rapport, waarin een Duitse aanklager gewag maakt van de rol die Syrië in de moord op premier Hariri had gespeeld, en het rimpeleffect dat dit teweeg had bracht in Libanon en het Midden-Oosten, kon het gesprek met de premier een half uur later dan afgesproken toch doorgang vinden.

image

Elie Sauma, de persoonlijk adviseur van de premier (l), and

Dr. Tony Licha’a (r), wachtend op de premier, voor een ont-

moeting met Prof. Gorter.

Robert werd op maandag 23 oktober 2005 vergezeld door de persoonlijke adviseur van de premier, de heer Elie Sauma uit Beirut, die zo vriendelijk was geweest om Robert de avond tevoren persoonlijk van het vliegveld op te komen halen om hem te brengen naar de plaats waar hij zou overnachten, hoewel hij pas om 01.30 uur aankwam! De ontmoeting in het paleis van de premier duurde ongeveer 30 minuten. De premier was intussen op de hoogte gebracht door de heer Sauma van de punten van bespreking die Dr. Robert Gorter op zijn lijstje had en leek hier ontvankelijk voor te zijn. Deze punten hadden reeds tweemaal eerder op de agenda gestaan tijdens ontmoetingen met de president van Libanon, de heer Emile la Houd.

image

Prof. Gorter (l) en Dr. Tony Licha’a (r) ongeduldig wachtend

om hun opwachting te maken bij de premier.

Dr. Fouad Senioura was minister van Financiën geweest in voorgaande kabinetten en was juist begonnen in zijn nieuwe functie van premier, daardoor was hij nog niet op de hoogte van de in Libanon op te starten projecten, waarover Robert Gorter al gesproken had met president Emile la Houd.

image

Prof. Gorter (l) en Dr. Tony Licha’a (r) in de kantoorsuite van de premier.

Deze foto werd, na een productieve bespreking, door de primier minister zelf gemaakt.

 De meeting was erg hartelijk en productief; de premier oordeelde positief over de projecten die Dr. Gorter op wil zetten in Libanon.

image

Prof. Gorter (l), Dr. Prime Minister Dr. Fouad Senioura (m), en

Dr. Tony Licha’a (r) na de bespreking in het kantoor van de

premier in Beirut.

 

Gedurende de vergadering voerde de premier diverse telefoongesprekken en arrangeerde hij ad hoc-ontmoetingen met zowel andere ministers als de Director met de Secretary General van de National Council for Scientific Research, de heer Mouin Hamze, voor verdere discussie en om een voorstel te formuleren naar de regering van Libanon toe, teneinde de door Dr. Gorter voorgestelde projecten door te voeren.

image

Prof. Gorter, duidelijk tevreden na de ontmoeting

met de premier in zijn paleis.

 1. Interview op de Nationale Libanese Televisie

Na het bezoek aan de premier stond er een interview gepland met Dr. Robert Gorter, dat nog dezelfde dag verscheidene malen werd uitgezonden op de Nationale Libanese Televisie (LBC). Het interview ging voornamelijk over de behandeling van kankerpatiënten volgens het Cologne Model met dendritische cellen, enz.

 

 1. Gesprekken bij het National Counsel for Scientific Research

De volgende belangrijke ontmoeting was met Dr. Mouin Hamze en Dr. Chacra op het National Council for Scientific Research. Hier, tijdens een circa 90 minuten durende vergadering in de vergaderzaal van de Council (vergelijkbaar met de FDA in Amerika), werden praktische toepassingen besproken en doordat de premier zèlf telefonisch voor deze samenkomst had bepleit, was het niet zozeer óf, dan wel hóe Dr. Gorters voorgestelde projecten konden worden geïmplementeerd, en hoe de infrastructuur door de regering kon worden gegarandeerd.

Aan het eind van de vergadering namen beide partijen een flinke hoeveelheid huiswerk mee naar huis. De volgende vergadering staat gepland in december 2005.

 

 1. Gesprek met de president van de Libanese Orde van Geneesheren en met de Voorzitter van de Orde der Geneeskunde en Fysiologie van de Universiteit van Beirut

De volgende belangrijke vergadering was met de president van de Libanese Orde der Geneesheren (het equivalent van de Amerikaanse Medical Association), Dr. Mario Aoun, en de vice-president van de Libanese Orde van Geneesheren Prof.Dr. Michael Nasser, Voorzitter van het Departement van Geneesmiddelen en Fysiologie aan de Universiteit van Beirut. Tijdens deze vergadering passeerden diverse onderwerpen de revue, alle betrekking hebbend op de projecten die Dr. Gorter in Libanon wil opstarten. Een van de onderwerpen was de samenwerking met het Cologne Model en de Universiteit van Istanbul Medical School/Dendrimun Turkije. Het aanbieden van autologe, op monocyten gekweekte, dendritische celtherapie aan patiënten in Libanon; het leiden van een clinical trial met dendritische cellen in Libanon, waarin een rol is weggelegd voor de Libanese Orde der Geneesheren; het deelnemen aan een aantal seminars betreffende het Cologne Model, inclusief workshops (als deel van het nationale programma voor het medische bijscholing op het gebied van het vervaardigen, wetenschappelijke documenteren en toepassen van de autologe, op monocyten gekweekte dendritische cellen; het verbeteren van de effectiviteit van het NewCastle Disease Virus door het virus te kweken op verscheidene kankercelsoorten; LAK-cellen; stamcellen; orthomoleculaire geneeskunst; voeding als deel van een leefstijlverandering, enz.

image

Prof. Gorter (uiterst rechts) met de Voorzitter van de Libanese Orde van Geneesheren, Dr. Mario Aoun (2e van links) en de Vice-Voorzitter Dr. Michael Nassr (tweede van rechts en naast Prof. Gorter) in het hoofdkwartier van de Orde in Beirut.

Beide partijen namen hartelijk afscheid van elkaar met wederom een enorme hoeveelheid huiswerk in de koffer.

 1. Een gesprek met specialisten op het gebied van Technologie, Educatie en Voedingsleer, die op prime time een televisieprogramma presenteren

Deze vergadering had plaats in het bijzijn van de heer Dr. F. Khodr, specialist op het gebied van Technologie en Educatie, en mevrouw Evelyne Girgis-Aoun, voedingsleerdeskundige (in Duitsland Ecotrophe genaamd). Beiden hebben wekelijks een 60-minuten durend televisieprogramma aan het begin van de avond, met als voornaamste doel het Libanese volk voor te lichten op het gebied van gezondheid en preventie van ziekten door goede voeding en andere medische en sociaalhygiënische maatregelen. Hun televisieprogramma is daar zeer populair en een samenwerking werd besproken tussen Dr. Robert Gorter, de programmamakers en zijn mogelijke nieuwe Libanese tegenhanger voor wat betreft kooklessen, zoals die reeds op de nationale Turkse televisie worden gegeven. Ook werd door Dr. Robert Gorter het plan naar voren gebracht om een samenwerking tot stand te brengen voor het opzetten van een Centrum voor Voeding en Medische Educatie vanuit een holistisch perspectief voor Gezondheidsinstellingen. Cursussen hiertoe worden reeds gegeven in het Arabisch.

 

 1. Gesprekken met de vice-president en stafleden van de Notre Dame University in Beirut om samenwerking te bewerkstelligen op diverse gebieden met de Universiteit/Dendrimun te Istanbul (Turkije) en studies te stroomlijnen met het door Prof.Dr. Gorter reeds opgezette Long Distance Learning Program.

 

De volgende vergadering was bij de vice-president van de Notre Dame University in Beirut, Dr. Ameen A. Rihani, met verscheidene stafleden, om een samenwerkingsverband te bespreken op het gebied van voeding, (organische en biodynamische) landbouw, psychologie, milieuhygiëne en sociaaleconomische gezondheid. Er was wederzijds veel belangstelling voor samenwerking op het gebied van research en educatie op voornoemde gebieden, samenwerking met de Universiteit van Istanbul/Dendrimun Turkije en de Universiteit voor Antroposofische Studies voor wat betreft het Long Distance Learning Program voor Antroposofische en holistische Geneeskunst op Mastergraadniveau.

image

Prof. Gorter in front of the Dean’s Office at the Campus of the Notre Dame University in Beirut.

Op de campus van de Notre Dame University zal in december 2005 tijdens een vervolggesprek een dagdeel worden georganiseerd door de vice-president Dr. Ameen A. Rihani met alle voorzitters van de betrokken departementen om te brainstormen hoe een samenwerking het best vorm kan krijgen. (bezoek ook www.ndu.edu.lb).

 

Helaas kon de afgesproken ontmoeting met de Deken van de French Holy Spirit University Medical School in Beirut-Jounieh geen doorgang vinden wegens ziekte van de Deken.

Een nieuwe afspraak werd gemaakt voor in December 2005.

 

Jammer genoeg werd voor de derde keer het bezoek aan President Emile la Houd afgezegd in verband met de snel toenemende politieke spanning na de publicatie van het VN-rapport betreffende de moord op de ex-premier Hariri, waarin een duidelijke rol werd weggelegd voor Syrië zowel v.w.b. de beraming op als de moord zelf, waarbij 22 onschuldige mensen, passanten, de dood vonden. In het rapport werd gesuggereerd, dat de president in deze niet geheel vrij te pleiten zou zijn. De heer Emile la Houd had nu dus andere problemen aan zijn hoofd dan met Dr. Robert Gorter om de tafel te gaan zitten voor een praktische ondersteuning bij het implementeren van de diverse projecten in Libanon.

 

Gedurende zijn driedaagse bezoek aan Libanon zag Prof. Gorter talloze kankerpatiënten, allemaal in een vergevorderd stadium van hun ziekte; zij waren uit alle lagen der bevolking en kwamen van heinde en ver.

 

Het is de bedoeling van Prof. Gorter om alle door hem ontwikkelde therapieën binnen het Cologne Model beschikbaar te maken voor alle mensen over de gehele wereld en zijn pogingen hier in Turkije en in het Nabije en Midden-Oosten zijn een voorbeeld hiervan.

image

Een van de medische studenten, Joe, die als chauffeur and tolk  fungeerde

voor Prof. Gorter tijdens zijn bezoek aan Libanon en die tevens

voor de inwendige mens zorgde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *